Codi arian i Ardd Penglais - Fundraiser 2024

Progress report

Target £300
Achieved £327.20
Progress 109%
100
109
109%
Target achieved!

Mae Gardd Gymunedol Penglais yn safle hardd ger Canolfan y Celfyddydau ar Gampws Penglais, lle gall staff, myfyrwyr a’r cyhoedd gerdded ac eistedd pryd bynnag y dymunant. Mae'n cael ei drefnu gan wirfoddolwyr ac rydym yn cynnal sesiynau rheolaidd i unrhyw sydd eisiau dysgu sut i dyfu bwyd, gwneud compost a chreu cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt.

Penglais Community Garden is a beautiful site near the Arts Centre on Penglais Campus, where staff, students and the public can walk and sit whenever they like. It's organized by volunteers and we run regular sessions for anyone to come and learn how to grow food, make compost and create habitats for wildlife.

Yn y gorffennol rydym wedi cael grantiau gan Gyngor Tref Aberystwyth a Llywodraeth Cymru, yn ogystal â staff y brifysgol a rhoddion preifat. Nawr rydym yn rhedeg 'crowdfunder' i dalu rhai costau sylfaenol ar gyfer eleni - yswiriant, hadau ac offer - a hefyd i atgyweirio ein sied, sy'n gadael dwr i mewn. Yn ogystal â hyn, rydym am osod casgen ddŵr glaw newydd ac ychwanegu gwteri o amgylch y polytwnel, fel y gallwn lenwi ein cynhwysydd dŵr newydd y tu mewn i'r twnnel. Bydd hyn yn cymedroli'r tymheredd y tu mewn, yn ogystal â bod yn storfa ddŵr ddefnyddiol a fydd yn golygu na fydd angen i ni ddefnyddio'r prif gyflenwad.

In the past we have had grants from Aberystwyth Town Council and the Welsh Government, as well as university staff and private donations. Now we are running a crowdfunder to cover some basic costs for this year - insurance, seeds and tools - and also to repair our shed, which is leaking. As well as this, we want to install a new rainwater butt and add guttering around the polytunnel, so that we can fill our new water container inside the tunnel. This will moderate the temperature inside, as well as being a handy store of water which will mean that we don't need to use the mains supply.

Allwch chi gyfrannu? Pe bai rhai o’r bobl sy’n ymweld â’r Ardd yn rheolaidd ac yn mwynhau’r Ardd yn gallu rhoi £5-50 (yn dibynnu ar eich modd) yna gallem roi dechrau gwych i 2024! 

Can you contribute? If just some of the people who regularly visit and enjoy the Garden could give £5-50 (depending on your means) then we could give it a great start for 2024!

Share on social